A Magyar NMR Munkabizottság (röviden: NMR MB) olyan szakmai közösség, mely a mágneses magrezonancia jelenségéhez köthető spektroszkópiai, analitikai és képalkotó módszereket képviselő kutatókat fogja össze. Az NMR MB formailag két szervezetet takar: az MTA NMR Munkabizottságot és az MKE NMR Szakcsoportot. A gyakorlatban az NMR MB  egy intézményként működik,  tehát a tagok és a vezetőség adott időszakban azonosak.

Az NMR Munkabizottság működésének legfőbb céljai:

  1. Információáramlás elősegítése a hazai NMR szakma képviselői között rendszeres előadóülések szervezésével, levelezőlista és honlap fenntartásával
  2. Közösségformáló szakmai kapcsolatépítés, a kapcsolatok megszilárdítása és hosszútávú fenntartása
  3. A szakterület iránt érdeklődő kutató fiatalabb generáció bevonása az információs és szociális közegbe
  4. Szakmai érdekképviselet

Szakmai közösségünk működését az alábbi jellegzetességek teszik más munkabizottságokhoz viszonyítva egyedülállóvá.

Az NMR MB a mágneses magrezonancia jelenségkörét vizsgáló, a jelenségkörre épülő alkalmazási módszereket fejlesztő és/vagy azokat döntő mértékben használó multidiszciplináris alap- és alkalmazott kutatásoknak nyújt közös szakmai és szociális platformot. Ennek megfelelően az NMR MB  előadóülésein egyszerre jelennek meg az anyagtudományi, gyógyszer- és élelmiszeranalitikai alkalmazások, fehérjetudomány, metabolomika, műszerfejesztés, elméleti kutatások, szerkezeti biológia, szerkezeti bioinformatika, a képalkotó módszerek stb.

Az előadóüléseinken elhangzott magas színvonalú szakmai diszkussziók egész sora bizonyítja, hogy a multidiszciplináris jelleg nem gátja a koherens gondolatiságnak és a konstruktív viták kialakulásának, sőt, rendkívül gyümölcsöző interdiszciplináris inspirációkat és szinergiákat eredményez. Ennek okát a következőkben látjuk:

  • az NMR fizikai alapjai, az alapjelenségek minden alkalmazásnál azonosak
  • a felmerülő tudományos kérdések megvalósíthatósági (technikai) aspektusai hasonlók
  • a konkrét kutatási területtől függetlenül az NMR jelenségen alapuló technikák művelői egységes szakmai közösséget alkotnak

Az aktuális vezetőség – vagyis az előadóülések szervezői – az évek során kiforrott hagyományokat követve, de azokat időről időre megújítva, tudatosan ennek a közösségi érzésnek az erősítésére törekszenek. Ezen tradícióknak és újításoknak köszönhetően az NMR MB előadóüléseit a következők jellemzik:

  • Az előadóülések kétnaposak. A kétnapos ülések szervezését nem csupán az évről évre bejelentett előadások nagy száma indokolja, hanem az is, hogy a két nap lehetőséget nyújt hosszabb és megfelelően tagolt szakmai és szociális programok (pl. szakmai kvízjáték, tematikus kerekasztal-beszélgetés) megvalósítására. A kétnapos ülés kapcsolatépítési szempontból messze túlmutat például egy délutáni előadóülés formális keretei adta lehetőségeken, hiszen olyan, a mindennapok struktúrájától elszakadó közeget teremt, ami nagyban segíti a közösséghez tartozás átélését. Ez a fajta közösségi élmény az egyének kutatói identitásának fontos aspektusa, ami komoly szerepet játszik egy-egy életpálya alakulásában.
  • Az előadóülések kétnyelvűek. Az előadások nyelve napok vagy szekciók szerint rendszerint angol- és magyar nyelvű. Az angol nyelvű szekciók szerepe magától értetődő: nemzetközivé teszi az előadóülést, lehetőséget ad külföldi kutatók meghívására, műszergyártók képviselőinek bevonására, továbbá kiváló lehetőség a fiatal kutatók idegen nyelvű előadókészségének fejlesztésére. A magyar nyelvű szekciók szerepe is legalább ennyire lényeges: a munkabizottsági ülés ugyanis azon kevés alkalmak egyike, mikor értő közönség előtt gyakorolhatjuk a hazai szakmai nyelvet. Továbbá rendszerint ezek a szekciók adnak teret új tagok bemutatkozására is.
  • Irányított szociális programokat szervezünk, pl. a 2014-ben bevezetett szakmai quizjátékot, szerepjátékot. Ezek a programok legalább olyan fontos részét képezik a hazai NMR közösség életének, mint a szigorúan vett szakmai események.

A 2017. évi munkabizottsági ülésen egy anonim felmérés során kikértük munkabizottság tagjainak véleményét a szervezet és közösség létezésének számunkra legfontosabb aspektusairól. A tagok válaszait az alábbi oldalon olvashatják:

Párhuzamos univerzumok NMR MB nélkül és NMR MB létezésével